GDPR

Prelucrarea și colectarea Datelor se face în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și ale Legii nr. 677/2001.

Prelucrarea Datelor se vă face de către societatea Arc Drive SRL, cu sediul în Sat Baciu, Str. Molidului, Nr. 8, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. RO 36129970, având cod fiscal J12/2110/2016, reprezentată prin Chira Anamaria Ramona

Scopul general al colectării și prelucrării datelor

 • Prestarea serviciilor de închiriere autoturisme (înregistrarea rezervãrii de închiriere, încheierea contractului de închiriere, servicii de asistentã pe parcursul contractului de închiriere, emiterea facturilor fiscale)
 • Eliberarea certificatelor de asigurare/ soluționare a dosarelor de daunã
 • Emiterea împuternicirilor pentru trecerea frontierei
 • Emiterea scrisorilor de deblocare a sumelor preautorizate cãtre entitãtile bancare
 • Respectarea obligațiilor legale
 • Soluționarea reclamațiilor

Colectarea și procesarea datelor persoanelor vizate pentru scopurile menționate mai sus poate avea următorul temei legal:

 • Interesul legitim al Arc Drive SRL
 • Contractul de Închiriere la care persoana vizatã este parte
 • Consimtãmântul persoanei vizate
 • O obligație legalã
 • Transmiterea datelor cu caracter personal se poate face în anumite situații către:
 • Autoritățile statului (inclusiv autorități fiscale)
 • Societăți de asigurări
 • Societăți de leasing auto

Stocarea Datelor se face pentru perioada de timp prevăzută de dispozițiile legale specifice și atâta timp cât sunt necesare pentru scopurile menționate mai sus.

Persoanele vizate au, următoarele drepturi cu privire la datele cu caracter personal:

Dreptul de acces înseamnă dreptul de a obține o confirmare din partea Arc Drive SRL că prelucrează sau nu datele cu caracter personal și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format

structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul că aceste date să fie

transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție vizează dreptul de opoziție la prelucrarea datelor personale atunci când

prelucrarea este necesara pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau

când are în vedere un interes legitim al operatorului.

Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter

personal inexacte.

Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) înseamna dreptul de a solicita ștergerea

datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre

următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; se retrage consimțământul și nu există niciun alt temei juridic

pentru prelucrare; există opoziție la prelucrare și nu există motive legitime care să prevaleze;

datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse

pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă

exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care Furnizorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.